Kijk hier voor de overige release notes.

Vrije velden

Voeg nu invoervelden toe aan gebruikers om zo extra gegevens vast te leggen. Denk hierbij een voornaam, personeelsnummer, geboortedatum of een datum in dienst. Deze vrije velden kunnen ook met de gebruiker CSV import worden gevuld. De vrije velden kunnen vervolgens op de presentielijst getoond worden of zijn zichtbaar bij de details van een deelnemer. Welke gegevens er getoond worden is instelbaar per leerpad en per klassikale sessie.

Pogingen

Stel nu in de workflow van het leerpad in hoeveel pogingen een deelnemer heeft op een leeractiviteit. De deelnemer krijgt in het leerpad te zien hoeveel pogingen hij/zij nog heeft.  

Herhalingen van e-learning 

Het herhalen van e-learning (SCORM en LTI) is in de praktijk soms een lastige klus om goed te krijgen. Er zijn LMS'en die verwachten dat de e-learning content de herhalingen afhandelt en soms is het weer dat de e-learning content verwacht dat het LMS de herhalingen regelt. Om dit in de praktijk goed te laten verlopen moet de e-learning content en het LMS op elkaar afgestemd worden. We hebben daarom de mogelijkheden hierop uitgebreid zodat je LearnLinq kunt afstemmen op de mogelijkheden van de e-learning content.

Learning Activity Stream

De Learning Activity Stream toont een chronologisch overzicht van alle acties (gebeurtenissen en behaalde resultaten) van deelnemers. 

Door op een actie te klikken wordt er meer informatie getoond. In onderstaande voorbeeld is te zien dat BHV bevoegdheid van Valerie op 11 maart 2018 verlopen is vanwege het verstrijken van de Geldigheidsduur van 12 maanden. 

SCORM en privacy 

Tot deze LearnLinq versie werd er geen persoonlijke informatie van de deelnemer gedeeld met de SCORM content. Voor sommige SCORM content is dit wel wenselijk. Hiervoor is nu een Privacy instelling toegevoegd om de naam van de deelnemer te delen met de SCORM content. Het advies is om dit standaard uit te laten staan en alleen te activeren indien het voor de SCORM content noodzakelijk is. 

Catalogus

Er is meer ruimte gecreëerd voor langere leerpad titels 

Presentielijst

Het uiterlijk van een ingeleverde presentielijst is verbeterd zodat het duidelijker is wie wel en niet aanwezig waren.

Klassikale sessie - Inschrijven van deelnemers

Het scherm laat nu direct zien wie er ingeschreven moeten worden. Dit werkt voor deelnemers die nog niet zijn ingeschreven voor de klassikale sessie maar ook voor deelnemers die de klassikale sessie moeten herhalen in de vernieuwingsperiode. Door de optie uit te schakelen worden alle deelnemers getoond.

Importeren van meerdere dienstverbanden 

Je kunt nu meerdere dienstverbanden importeren met de CSV import van gebruikers. Zie de documentatie voor meer informatie 

Opgeloste bugs

  • Het import id wordt niet vrijgegeven bij het verwijderen van een gebruiker. Bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker komt daarom soms onterecht de melding dat het import id in gebruik is.

  • Er wordt een foutmelding getoond bij het verwijderen van een Functie of Organisatorische eenheid.

  • Op de iPad worden in sommige dialogen de knoppen aan de onderkant van de dialoog niet volledig getoond.

  • Onder Internet Explorer is het niet mogelijk om Functies, Afdelingen en Locaties aan te maken.

  • Leerpaden die in verwijderde leerpaden voorkomen, kunnen zelf niet verwijderd worden.

Heb je het antwoord gevonden?